Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการสุรากลั่นชุมชน สูตรสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
Creatorธานินทร์ เนื่องจำนงค์
Subjectสุรากลั่น
สุรา
การลงทุน - - ชลบุรี - - หนองใหญ่ - - สุรากลั่น
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - - ชลบุรี - - หนองใหญ่ - - การลงทุน
Descriptionการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการสุรากลั่นชุมชนสูตรสมุนไพร ทางด้านการเงินตัวอย่างในการศึกษาคือโครงการสุรากลั่นชุมชนสูตรสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศึกษาจากหนังสือหรือตำราต่างๆ และสอบถามจาก บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การทำสุรากลั่น จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณซึ่งทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่กำลังการผลิต 500 ขวด 600 และ 800 ขวดต่อเดือน โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ว่าโครงการมีความคุ้มค่าคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่ามากกว่าหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่าร้อยละ 6.5 ผลการศึกษาพบว่าในกรณีปกติโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่ทุกขนาดกำลังการผลิตโดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ133,459 บาท 232,460 และ 429,025 บาทตามลำดับ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.1298, 1.20 และ 1.30 ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 26.971, 39.91 และ 63.141 ตามลำดับ
ผลการศึกษาในกรณีทดสอบความอ่อนไหวคือ 1) เมื่อกำหนดให้ต้นทุนการดำเนินการเพิ่มร้อยละ 10 แต่ราคาขายเท่าเดิม พบว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนในทุกขนาดกำลังการผลิต 2) เมื่อทดสอบความอ่อนไหวโดยกำหนดให้ต้นทุนการดำเนินการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 แต่ราคาขายเท่าเดิมพบว่า ที่กำลังการผลิต 500 ขวด ต่อเดือนโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ที่กำลังการผลิต 600 และ 800 ขวดต่อเดือนโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 3) เมื่อทดสอบความอ่อนไหวโดยกำหนดให้ราคาขายลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินการเท่าเดิมพบว่าที่กำลังการผลิต 500 และ 600 ขวดต่อเดือน โครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ที่กำลังการผลิต 800 ขวดต่อเดือนโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน และ 4) เมื่อทดสอบความอ่อนไหวโดยกำหนดให้ราคาขายลดลงร้อยละ 10 พร้อมทั้งต้นทุนการดำเนินการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่าที่กำลังการผลิต 500 และ 600 ขวดต่อเดือนโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ที่กำลังการผลิต 800 ขวดต่อเดือนโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งที่กำลังการผลิต 800 ขวดต่อเดือนนั้นโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดและทนทานต่อความอ่อนใหวได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นการผลิตที่เต็มกำลังการผลิตมากกว่าที่กำลังการผลิต 500 และ 600 ขวดต่อเดือน ทั้งนี้โครงการสุรากลั่นชุมชน สูตรสมุนไพรนี้ ได้ทำการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานจากเทศบาลตำบลหนองใหญ่ในราคาถูกเพียง1,400บาทเหมาจ่าย 7 ปีหรือตลอดอายุโครงการ จึงทำให้มีต้นทุนในการลงทุนที่ต่ำและส่งผลให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของโครงการ
Publisherบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Contributorสังเวียน จันทร์ทองแก้ว ประธานกรรมการที่ปรึกษา
Date2548
Typeงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
FormatPDF
Identifier 
Source 
Languageไทย
Relation 
Coverage 
Rightsบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Electronic Linkแบบฉบับเต็ม