แนะนำวิธีการสืบค้น

            จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและบริการข้อมูลดิจิทัลทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆของสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย เอกสารการสอน เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยในระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา(เฉพาะที่ส่งเข้าร่วมโครงการ) ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก โดยนำเสนอข้อมูลฉบับเต็ม (full text) ทั้งในรูปแบบWord และ PDF

การเข้าใช้ฐานข้อมูล

            จากอินเตอร์เน็ตเข้าไปที่ www.lib.buu.ac.th คลิกที่ฐานข้อมูลสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรี
จะปรากฏหน้าจอ สืบค้น ดังนี้
            ในการสืบค้นทุกครั้ง ระบบการสืบค้นจะไปค้นหาคำที่ต้องการจากทุกเขตข้อมูล ได้แก่ ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้เขียน (Creator) คำสำคัญ (Subject) สถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย)(Publisher) อาจารย์ที่ปรึกษา(Contributor) ปี(Year) ประเภท(Type) สาระสังเขป(ถ้ามี) (Description) และเนื้อหาฉบับเต็ม(ถ้ามีในรูปแบบ word) ดังนั้นจึงสามารถสืบค้นคำค้นที่ต้องการ โดยไม่จำกัดจำนวน จากทุกเขตข้อมูลในครั้งเดียวกัน

การสืบค้นจากคำที่ต้องการ พิมพ์คำค้น "วรรณกรรม" โดยไม่จำกัดรูปแบบและสถาบัน จะสังเกตเห็นว่า นอกจากคำว่า วรรณกรรมแล้ว คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Literature, นักวรรณคดี, วรรณกรรม, วรรณคดี จะปรากฏมาด้วยทั้งนี้ระบบจะสืบค้นคำเหล่านี้จากทุกเขตข้อมูล


หรือหากต้องการสืบค้นงานวิชาการ ดังกล่าว เฉพาะของภาควิชาภาษาไทย ปี 2547 สามารถสืบค้นโดยใช้คำค้น "วรรณกรรม ภาควิชาภาษาไทย 2547" ดังตัวอย่าง

การสืบค้นจากชื่อบุคคล (ชื่อผู้เขียน, ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา) เช่น พิมพ์คำว่า "ชมพูนุช" ระบบจะสืบค้นคำว่า"ชมพูนุช" จากเขตข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อผู้เขียน, ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดังตัวอย่าง

ต้องการสืบค้นงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งควบคุมโดยอาจารย์ชื่อ ชมพูนุช ให้พิมพ์ "ชมพูนุช ประชาสัมพันธ์" ดังตัวอย่าง

การสืบค้นโดยระบุรูปแบบของงานวิชาการ สถาบัน และคำค้นที่ต้องการ
            ในกรณีจะค้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้คลิกเลือกรูปแบบของงานวิชาการเป็น "งานวิจัย" และ คลิกชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ต้องการในช่องการสืบค้น(วิจัย BUU) คลิกที่ปุ่ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอด้านล่าง

            ในกรณีจะค้นจากงานวิทยานิพนธ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "สารสนเทศ" ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้คลิกเลือกรูปแบบของงานวิชาการเป็น "วิทยานิพนธ์" และ พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ต้องการในช่องการสืบค้น (วิทยานิพนธ์ SPU_CHONBURI) คลิกที่ปุ่ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอด้านล่าง

การสืบค้นแบบ "และ" เชื่อมคำค้นอัตโนมัติ โดยพิมพ์เว้นวรรคระหว่างคำค้นที่ต้องการค้นหา หรือพิมพ์สัญลักษณ์ "&" ระหว่างคำค้น สามารถพิมพ์ติดกัน หรือเว้นวรรคระหว่างคำค้นได้ โดยไม่จำกัดจำนวนคำค้นที่นำมาร่วมกัน ผลการค้นจะพบรายการที่มีคำค้นทุกคำที่ต้องการ (ผลการค้นจะแคบลง จำนวนน้อยลง) เช่น จากสืบค้นใช้คำว่า
            - "สังคม ชลบุรี" หรือ "สังคม & ชลบุรี" ระบบจะค้นพบรายการที่มีคำว่า "สังคม" และ "ชลบุรี" จำนวน 23 รายการ ดังตัวอย่าง

และจากการสืบค้นโดยใช้คำว่า
            - "สังคม ชลบุรี สิรินธร" หรือ "สังคม & ชลบุรี & สิรินธร" ระบบจะค้นพบรายการที่มีคำว่า "สังคม" "ชลบุรี" และ "สิรินธร" จำนวน 5 รายการ ดังตัวอย่าง

"หรือ" ถ้าต้องการเชื่อม"หรือ"ระหว่างคำค้น ให้พิมพ์สัญลักษณ์ " | " ระหว่างคำค้น สามารถพิมพ์ติดกัน หรือเว้นวรรคระหว่างคำค้นได้ ดังตัวอย่าง
            - การบริหาร | จัดการ ระบบจะค้นพบรายการที่มีคำว่า "การบริหาร" หรือ "การจัดการ"ในทุกเขตข้อมูล (ผลการค้นจะกว้างขึ้น จำนวนมากขึ้น) ดังตัวอย่าง

การสืบค้นโดยใช้การตัดคำ (Truncation)
"คำค้นที่ขึ้นต้นด้วย" ให้พิมพ์สัญลักษณ์ " * " หลังคำค้น
            - สังคม* ระบบจะไปค้นคำทุกคำที่ขึ้นต้นด้วย "สังคม" เช่น สังคมนิยม สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ สังคม รวมทั้งคำว่า SOCIETY, SOCIALISM, SOCIOLOGY ในทุกเขตข้อมูล ดังตัวอย่าง

วิธีการอ่านเอกสารฉบับเต็ม
            เมื่อคลิกเข้าไปที่ชื่อเรื่อง จะปรากฏหน้าจอรายการบรรณานุกรม และสาระสังเขป(ถ้ามี) โดยสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ โดยคลิกที่ Electronic Link แบบฉบับเต็ม(ด้านล่างสุด) ดังตัวอย่าง

อักษรย่อหรือสัญลักษณ์ที่แทนสถาบันการศึกษาต่างๆ (ที่ระบบกำหนดให้เลือกในช่องด้านบนขวา)

  • BUU : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • BNC : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
  • KU_SRC : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • PDI : วิทยาลัยพละศึกษาชลบุรี
  • PHC : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
  • RIT_EAST : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ
  • SPU_ CHONBURI : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • TU_ PATTAYA : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา